కే.ఏ.పాల్ ప్రాచారంతోనే ట్రంప్ గెలిచాడా…!

అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ట్రంప్ కోసం ప్రచారం చేసి గెలిపించింది ఎవరో కాదు మన కే.ఏ.పాల్ గారెనట ఆయనే ఈ విషయాన్ని…