కంచి పీఠాధిపతి జయేంద్ర సరస్వతి శివైక్యం

కంచి పీఠాధిపతి జయోంద్ర సరస్వతి శివైక్యం పొందారు. తీవ్ర ఆనారోగ్యంతో కంచిలోని ఏబిఆస్పత్రిలో మంగళవారం రాత్రి చేరిన ఆయన అక్కడే తుదిశ్వాస…