భారత్-మంగోలియా సైనిక విన్యాసాలు

దలైలామా భారత పర్యటన సందర్భంగా చైనా నానా రాద్దాంతం చేస్తున్న సమయంలో భారత్-మంగోలియా సైన్యాల ఉమ్మడి విన్యాసాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఉగ్రవాద…