మూడవేల మంది ఓటర్లు-కోటిరూపాయల ఖర్చు

అది మూడు వేల ఓటర్లు కూడా లేని చిన్న వార్డు. ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే 2902 ఓట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడి వార్డుకు…