కొండెక్కిన మామిడి రు.100 కి ఒక కాయ | rs.100 for one mango

మామిడికాయ వంద రూపాయలు ఇదేదో అమెరికాలోనో, ఆష్ట్రేలియాలోనో కాదు.. తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ లో పరిస్థితి. చిన్న రెమ్మ వాప పూత…