బోటు ప్రమాదంపై సిగ్గులేని వాదనలు…

విజయవాడ పడవ ప్రమాదంలో 21 మంది ప్రాణాలు నీటిలో కలిసిపోవడానికి కారణం ఎవరు…? వాటాల కోసం కళ్లుమూసుకున్న పర్యాటక శాఖ అధికారులదా……