పాకిస్థాన్ లో పతంజలి ఉత్పత్తులు

  పాకిస్థాన్ లోనూ పతాంజలి ఉత్పత్తులను అమ్మడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు యోగా గురువు, పంతాంజలి ఉత్పత్తుల ప్రచార కర్త బాబా రాందేవ్…