ఇరుక్కుపోయిన పాకిస్థానీ

సమాచార లోపం ఆ పాకిస్థాన్ జాతీయుడిని పోలీసులకు పట్టిచ్చింది. ఐదువందల రూపాయల నోట్లను రద్దచేసిన సంగతి తెలియని ఒక పాకిస్థానీ నకిలీ…