అమెరికా ఈబీ-5 విసా గడువు పెంచే అవకాశం

అమెరికా లో స్థిరపడాలనుకునే భారతీయులకు ఇచ్చే పలు రకాల విసాల విషయంలో అమెరికా ప్రభుత్వం కఠినంగానే వ్యవహరస్తున్న నేపధ్యంలో మన దేశం…