కార్పోరేట్ ఆఫీస్ కాదు-పోలీస్ స్టేషన్

కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న భవనాలు… విరిగిపోయిన కుర్చీలు… చాలీచాలని భవనం… భూత్ బంగ్లాను తలపించే గదులు… పోలీస్ స్టేషన్ అంటే మన…