నరకాన్ని చూపిస్తున్న వర్షాలు…

భారీ వర్షాలు నగర ప్రజలకు నరకాన్ని చూపెడుతున్నాయి. విపరీతంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. వర్షాలకు హైదరాబాద్…