భారత్ కు చైనా హెచ్చరికలు |china warns india

భారత్ కు చైనా హెచ్చరికలు చేసింది. తమ భూబాగాన్ని అంగుళం కూడా వదిలిపెట్టబోమని దీనికోసం అవసరం అయితే యుద్ధానికి కూడా సిద్ధమేనని…