ఇంత దారుణమా… విద్యార్థిని తగులబెట్టిన వార్డెన్

కృష్ణాజిల్లాలో దారుణంగా జరిగంది. చెప్పిన మాట వినలేదనే నెపంతో హాస్టల్ లో ఉండి 8వ తరగతి చదువుకుంటున్న ప్రవీణ్ అనే  విద్యార్థి…