అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు దూరంగా డయాబెటిక్ మందులు

డయాబెటిస్ (మధుమేహం) భారత్ దేశంలో చాలా మామూలయిపోయింది. ప్రపంచంలోనే అతిఎక్కువ మంది మధుమేహ రోజులు మనదేశంలోనే ఉన్నారు. వీరు నిత్యం ముధమేహానికి…