అమ్మ భాష నేర్చుకుందాం – అందలం ఎక్కుదాం

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ మహాసభలు రంగరంగ వైభవంగా జరగాలని కోరుకుందాం. ఈ మహాసభల ప్రయోజనాలు నాలుగు రోజుల…

పరీక్షలంటే భయం – కాదు– ప్రియం ప్రియం …

పరీక్షలు అంటే అందరికి భయమే.. అవి స్కూల్లో పరీక్షలైనా కానీ, జీవితం లో పరీక్షలైనా కానీ వాటిని ఎదుర్కొనడానికి మనం సిద్ధం…