శ్రీనామ నవమి శుభాకాంక్షలు

0
84

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే ||

Wanna Share it with loved ones?