పంచుకోవడమే పండుగ పరమార్థం…

హింధూ సంస్కృతిలో ప్రతీ పండక్కీ ఓ నిర్థష్టమైన అర్థం…పరమార్థం దాగి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక అంశాలతో పాటుగా గొప్ప సామాజిక అంశాలు కూడా ప్రతీ పండుగలోనూ దాక్కుని ఉంటాయి.

Read more