అందంపై అతిశ్రద్దే శ్రీదేవి మరణానికి కారణమా?

అతిలోక సుందరి అనంత లోకాలకు చేరిపోయింది. భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో శ్రీదేవికి ఉన్నంత క్రేజ్ అంతాఇంకా కాదు. బహు భాషల్లో వందలాది…