బిర్యానీలో కుక్క మాంసం అసలు కథ ఇదే…

బిర్యానీలో కుక్కమాంసం… అసలు హైదరాబాద్ లోని ఒక ప్రముఖ హోటల్ లో తయారు చేస్తున్న బిర్యానీలో కుక్క మాంసం కలుపుతున్నారంటూ సోషల్…