బతుకు బరువై…ఆదరణ కరువై…

బతుకు బరువై…ఆదరణ కరువై… ఎందరో వృద్ధులు మన దేశంలో అత్యంత దయనీయమైన స్థితిలో జీవిత ఆఖరి మజిలీని దాటుతున్నారు. అభివృద్ది చెందిన…