స్కూల్ కి పోదాం చలో…చలో…

వేసవి సెలవల తరువాత తెలంగాణ వ్యాప్తంగా స్కూళ్లు తెరుచుకున్నాయి. పిల్లల స్కూల్ హడావుడి మొదలైంది. సెలవల తరువాత కొత్త పుస్తకాలు, బ్యాగులు,…