ప్రమాదకరంగా సరూర్ నగర్ చెరువు నాలా

సరూర్ నగర్ చెరువు నాలా ప్రమాదకరంగా తయారయింది. సరూర్ నగర్ చెరువు నుండి బయటకు వచ్చే నీరు నాలాల ద్వారా మూసీ…