అత్మ"విశ్వాసమే" ఆయుధం

    స్వామి వివేకానంద యువజన శక్తికి ప్రతిరూపం… అత్మవిశ్వాసానికి మరో రూపం… 39 సంవత్సరాల చిరు ప్రాయంలోనే తన తనువును…