నటి రాఖీసావంత్ అరెస్ట్

సినీ, టీవీ నటి రాఖీసావంత్ ను పంజాబ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రామాయణ మహా కావ్యాన్ని రచించిన వాల్మీకి పై ఆమె…