దటీజ్ కేసీఅర్

దటీజ్ కేసీఆర్ ఏం చేసినా ఆయన స్టైలే వేరు. నచ్చిన వారిని నెత్తిన పెట్టుకోవడం వారికోసం ఏమైనా చేయడం ఈ క్రమంలో…