నానక్ రాం గూడ ఘటనలో 16 మంది మృతి?

హైదరాబాద్ నానక్ రాం గూడలో నిర్మాణంలో ఉన్న భవనం కుప్పకూలిన ఘటనలో 16 మంది మృతి చెందిఉంటారని భావిస్తున్నారు. వేగంగా సహాయక…