శ్రీవారి ఏనుక్కి కోపం వచ్చింది

ఎందుకో ఏమో గానీ ఆ గజరాజుకు కోపం వచ్చింది. తాను నెత్తిన పెట్టుకుని ఊరేగే మావటీని కిందపడేసి కాలు విరగ్గొట్టింది. కొద్దిసేపు…