కూలీల బతుకులపై నోట్ల రద్దు బండ…

నోట్ల రద్దు ప్రభావం అన్ని వర్గాలతో పాటుగా వలస కీలలపై విపరీతంగా పడింది. నోట్ల రద్దు తరువాత వలసకూలీల బతుకులు దయనీయంగా…