పతంగ్..డీల్…పేంచ్..కాట్..- మధుర జ్ఞాపకాలు

( రెండు దశాబ్దాల కిందటి మధుర జ్ఞాపకాలు: ఓ మిత్ర బృందం) సంక్రాంతి వస్తోందంటే సంబురమే… సంక్రాంతికి వారం ముందు నుండే…