పెట్రోల్ ఆదా,ట్రాఫిక్ నియమాలపై కేవీ విద్యార్థుల ప్రదర్శన

ట్రాఫిక్ నియమాలు పాటించాలని, ఇంధనాన్ని ఆదాచేయాలని కోరుతూ కేవీ-1 ఉప్పల్ విద్యార్థులు అవగాహనా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పాఠశాలలో 5బి కి చెందిన…