మండుతున్న భూమి

ప్రపంచ మానవాళి కూర్చున్న కొమ్మనే నరుక్కుంటోంది. మానవులు చేస్తున్న పర్యావరణ విఘాత చర్యల వల్ల దారుణమైన ఫలితాలు వస్తున్నాయి. అయినా మనలో…