నయీం ఆస్తులను బినామీగా గుర్తించే అవకాశం..?

గ్యాంగ్ స్టర్ నయీంకు సంబంధించిన ఆస్తులను బినామీ ఆస్తులుగా గుర్తించే అవకాశాలున్నాయి. ఆస్తులకు సంబంధించిన వివరాలను అందచేయని పక్షంలో నయీంకు చెందిన…