కొత్తనోట్లకూ నకిలీ బెడద

కొత్తనోట్లు ఇంకా పూర్తిగా ప్రజల్లోకి రాకముందే నకిలీ నోట్లను తయారు చేస్తున ముఠాలు పుట్టుకొని వస్తున్నాయి. కొత్త నోట్లు ఇంకా పూర్తిగా…