ఎంసెట్ షెడ్యూల్ విడుదల

తెలంగాణ ఎంసెట్ షెడ్యూల్ విడుదల అయింది. మే 12 న ఎంసెట్ పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు.  ఎంసెట్ నిర్వహణకు సంబంధించిన నోటిఫికేశన్ ను…