అన్నయ్య సినిమాకు రివ్యూలు అవసరం లేదు

తమ అభిమాన హీరో దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాల తరువాత నటించిన ఖైదీ నెంబర్ 150 సినిమాను చూపి మేగా అభిమానులు ఆనందడోలికల్లో…