అప్పుడే మండుతున్న ఎండలు

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండుతున్నాయి. మార్చికూడా రాకముందే చిర్రు మనిపిస్తున్న ఎండలు ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. మార్చిలోకి ఇంకా రాకముందే ఎండ తీవ్రత…