మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

మహేశం గిరీశం సచంద్రావతంసం
మహాశైల వాసం భవానందసారం
మహాదేవ దేవం శివం నాగభూషం
మహా విశ్వనాథం సదా భావయామి

వీక్షకులందరికీ మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *