“ఇద్దరు ” నింగికెగసారు

ఓ అనుంగు సోదరా .. అరుదైన ఆప్తుడా .. ఆశ్రయ మూర్తీ .. మరలిపోయావా..మొన్న్నటి పొద్దున మీసం మొలిచిన వయసులో … Continue reading “ఇద్దరు ” నింగికెగసారు