వీక్షకులందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

వక్రతుండ మహాకాయ..,కోటిసూర్య సమప్రభ..నిర్విగ్నం కురుమేదేవా..సర్వ కార్వేషు సర్వదా!…