సూర్యాష్టకమ్

0
162

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర,
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమో2స్తుతే.
సప్తాశ్వరథ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్,
శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్.
లోహితం రథ మారూఢం సర్వలోక పితామహమ్,
మహాపాపకరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్.
త్రైగుణ్యం చ మాహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరమ్,
మహాపాపకరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్.
బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయురాకాశ మేవ చ,
ప్రభుం చ సర్వలోకాకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్.
బంధూకపుష్ప సంకాశం హారకుండల భూషితమ్,
ఏకచక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్.
విశ్వేశం విశ్వకర్తారం మహాతేజహ్ ప్రదీపనమ్,
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్.
శ్రీవిష్ణుం జగతాం నాథం జ్ఞానవిజ్ఞాన మోక్షదమ్,
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్.
***************************************
బ్రహ్మ స్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్,
సాయం ధ్యాయేత్ సదావిష్ణుం త్రిమూర్తిం చ దివాకరమ్.

Wanna Share it with loved ones?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here