ఆమే ….. “జయలలిత”

: పుట్టింది, పెరిగింది, బ్రతికింది, గెలిచింది, ఓడింది, పడింది, లెగిచింది, అవమానపడింది, అవమానించబడింది, మరలా గెలిచింది, మరలా ఓడింది, మరలా గెలిచింది, చనిపోయింది, బ్రతికింది, మరలా బ్రతికించబడింది , మరలా చంపివేయబడింది, మరలా బ్రతికించబడబోయింది, కానీ …….. చివరాఖరకు శాశ్వతంగా చంపివేయబడింది…… 🙏🏻😪😭

ఆమె చాలామందికి అమ్మ.

ఆమె కొంతమందికి ఆగర్భశత్రువు.

ఆమె కొద్దిమందికి ఆదాయపు మార్గం.

ఆమె జీవితంలో ఆన్నీ ఉన్న ఏకాకి,

ఆమె జీవితంలో అవమానభారంతో రగిలే అగిపర్వతం

పాపం …… ఆమె జీవితంలో సుఖానికి ఏనాడూ తావులేదు.

ఆమె ఎలా ఈ భూమి మీదకు వచ్చిందో అలానే పోయింది.

ఆమెకు చివరకు మిగిలింది ఏమిటి ?

ఆమెను ఆమె మరణాన్ని ఆమె శవాన్ని కూడా స్వార్ధానికి వాడుకున్నది ఎవరు ? లబ్ధిపొందినది ఎవరు ??

ఆమె అనుభవించిన నిదురలేని రాత్రులు ఎన్నో …!

ఆమెకు అన్నీ ఉండీ పస్తుతో  పడుకున్న రోజులు ఎన్నో ..!

ఆమే ….. “జయలలిత”

by courtesy